تبلیغات
فراماسونری نقشه شیطان
بسم الله الرحمن الرحیم

در میان کتب دینی یهود، آیات مربوط به منجی کمتر دستخوش تحریف ودستبرد متخاصمان قرار گرفته است.
برخی این امر را ناشی از گرایش شدید یهودیان به منجی دانسته آنچنان که "هارامبام" (موشی بن میمون) از بزرگان و اکابر یهود می گوید:
"هر فرد یهودی که به ماشیح معتقد نباشد و یا چشم به راه آمدنش نباشد منکر بیانات موسی و سایر پیامبران بنی اسرائیل است(*)


پیدایش- 12
1ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺑﺮاهیم ﻓﺮﻣﻮد: «وﻻﻳﺖ، ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪری و ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﺧﻮد را رها کن و ﺑﻪﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ که ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﺪاﻧﺠﺎ هداﻳﺖ ﺧﻮاهم ﻧﻤﻮد ﺑﺮو. 2ﻣﻦ ﺗﻮ را ﭘﺪر اﻣﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ. ﺗﻮ را ﺑﺮکت ﻣﯽدهم و ﻧﺎﻣﺖ را ﺑﺰرگ ﻣﯽﺳﺎزم و ﺗﻮ ﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮکت ﺧﻮاهی ﺑﻮد. 3 ﺁﻧﺎﻧﯽ را که ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮﺑﯽ کنند ﺑﺮکت ﻣﯽدهﻢ، و ﺁﻧﺎﻧﯽ را که ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻟﻌﻨﺖﻣﯽکنم. همه ﻣﺮدم دﻧﻴﺎ از ﺗﻮ ﺑﺮکت ﺧﻮاهند ﻳﺎﻓﺖ.»
---------------------------------------------------------------------------------
پیدایش -17
20 اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻮ را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدم و او را ﺑﺮکت ﺧﻮاهم داد و ﻧﺴﻞ او را ﭼﻨﺎن زﻳﺎد ﺧﻮاهم کرد که ﻗﻮم ﺑﺰرﮔﯽ از او ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁﻳﺪ. دوازدﻩ اﻣﻴﺮ از ﻣﻴﺎن ﻓﺮزﻧﺪان او ﺑﺮﺧﻮاهند ﺧﺎﺳﺖ. 

"آری تقاضای حضرت ابراهیم مبنی بر نائل آمدن افرادی از ذریه ایشان به مقام امامت اینگونه در خود تورات پاسخ داده می شود ،و جالب تر اینکه کلمه امام در قرآن مجید ۱۲ مرتبه تکرارشده است! کدام انسان جوینده معرفت وحقیقت است که با این لایل به حقانیت تشیع پی نبرد؟"

---------------------------------------------------------------------------------

شاید بیشترین اشارات به ظهور و آخر الزمان را باید در زبور حضرت داوود (ع) جستجو نمود تاجایی که از 150 بخش آن 35 و برخی 55 بخش را مربوط به آخر الزمان می دانند.
لذا بی سبب نیست که خداوند متعال در کلام الله مجید هنگام اشاره به سرنوشت مومنان در آخر الزمان توجه ما را به زبور جلب می نماید:
" و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون "
"و به راستی در زبور پس از تورات نوشتیم که بنگان صالح ما وارثان زمین خواهند بود"( سوره انبیا آیه 105 )زبور -2
8 از ﻣﻦ درﺧﻮاﺳﺖ کن و ﻣﻦ همه ﻗﻮمها را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻴﺮاث ﺑﻪ ﺗﻮ خواهم ﺑﺨﺸﻴﺪ و ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ را....
ادامه دارد
زبور -2
8 از ﻣﻦ درﺧﻮاﺳﺖ کن و ﻣﻦ همه ﻗﻮمها را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻴﺮاث ﺑﻪ ﺗﻮ خواهم ﺑﺨﺸﻴﺪ و ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ را ﻣﻠﮏ ﺗﻮ ﺧﻮاهﻢ ﺳﺎﺧﺖ. 9 ﺗﻮ ﺑﺎ ﻋﺼﺎی ﺁهنین ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﻮاهی کرد و ﺁﻧﻬﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻇﺮوف ﮔﻠﯽ ﺧﺮد ﺧﻮاهی ﻧﻤﻮد.»
---------------------------------------------------------------------------------زبور -37
27 اﮔﺮ از ﺑﺪی دوری ﻧﻤﺎﻳﯽ وﻧﻴﻜﻮﻳﯽ کنی در زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎﻳﺪار و کاﻣﻴﺎب ﺧﻮاهی ﺷﺪ. 28 زﻳﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺼﺎف را دوﺳﺖ دارد و ﻋﺰﻳﺰان ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻧﻤﯽکند، ﺑﻠﻜﻪ همیشه از ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻣﺎ ﻧﺴﻞ ﺷﺮوران رﻳﺸﻪ کن ﺧﻮاهد ﺷﺪ. 29 ﻧﻴﻜﺎن، دﻧﻴﺎ را ﺑﻪ ارث ﺧﻮاهند ﺑﺮد و ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ در ﺁن ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺧﻮاهند ﻧﻤﻮد. 30از دهان اﻧﺴﺎن درﺳﺘﻜﺎر، ﺣﻜﻤﺖ ﺑﻴﺮون ﻣﯽﺁﻳﺪ و زﺑﺎن او ﺁﻧﭽﻪ را راﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﻴﺎن ﻣﯽآﻨﺪ. 31 او اﺣﻜﺎم و دﺳﺘﻮرات ﺧﺪاوﻧﺪ را در دل ﺧﻮد ﺟﺎی دادﻩ اﺳﺖ و از راﻩ راﺳﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺨﻮاهد ﺷﺪ. 32 ﺑﺪکاران، ﻧﻴﻜﻮکاران را هدف ﻗﺮار ﻣﯽدهﻨﺪ و درﺻﺪدﻧﺪ ﺁﻧﻬﺎ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ. 33 اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺪکارانﻧﺨﻮاهد ﺳﭙﺮد و ﻧﺨﻮاهد ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﻪ هنگم داوریﻣﺤﻜﻮم ﺷﻮﻧﺪ. 34 ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﻴﺪوار ﺑﺎش و اﺣﻜﺎم او را ﻧﮕﺎهدار و او ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺗﻮ را ﺑﺮکت ﺧﻮاهد داد و ﺳﺮاﻓﺮاز ﺧﻮاهد ﻧﻤﻮد و ﺗﻮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﺪکاران را ﺧﻮاهﯽ دﻳﺪ.
---------------------------------------------------------------------------------


زبور -45
4و3 ای ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﻘﺘﺪر، ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺟﻼل و ﺟﺒﺮوﺗﺖ را ﺑﺮ کمر ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺒﻨﺪو ﺷﻜﻮه مندانه ﺑﺮ اﺳﺐ ﺧﻮﻳﺶ ﺳﻮار ﺷﻮ ﺗﺎ از ﺣﻘﻴﻘﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻮاﺿﻊ دﻓﺎع کنی! ﻗﺪرﺗﺖ ﭘﻴﺮوزی ﺑﺰرﮔﯽ را ﻧﺼﻴﺐ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ. 5 ﺗﻴﺮهای ﺗﻴﺰ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﻓﺮو ﻣﯽروﻧﺪ؛ و ﻗﻮﻣﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮ ﺳﻘﻮط ﻣﯽکنند. 6 ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺨﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﯽ ﺗﻮ را ﺟﺎوداﻧﯽ کردﻩ اﺳﺖ.ﺗﻮ ﺑﺎ ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽکنی؛7 ﻋﺪاﻟﺖ را دوﺳﺖ داری و از ﺷﺮارت ﺑﻴﺰاری؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺧﺪاﻳﺖ ﺗﻮ را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ و ﺗﻮ را ﺑﻴﺶ از هرکس دﻳﮕﺮ ﺷﺎد ﮔﺮداﻧﻴﺪﻩ اﺳﺖ. 8 همه ی رﺧﺘﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺑﻮی ﺧﻮش ﻣﺮ و ﻋﻮد و ﺳﻠﻴﺨﻪ ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ اﺳﺖ؛ در کاخ ﻋﺎج ﺗﻮ، ﻧﻮای ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﮔﻮﺷﻬﺎﻳﺖ را ﻧﻮازش ﻣﯽدهد.
---------------------------------------------------------------------------------


زبور 67
4همه ی ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺷﺎد ﺷﺪﻩ، ﺳﺮود ﺧﻮاهند ﺧﻮاﻧﺪ، زﻳﺮا ﺗﻮ از روی ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف ﻣﺮدم را داوری ﻣﯽکنی وﺁﻧﻬﺎ را هداﻳﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﯽ.
---------------------------------------------------------------------------------

زبور 68
1 ای ﺧﺪا، ﺑﺮﺧﻴﺰ و دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را ﭘﺮاکندﻩ ﺳﺎز. ﺑﮕﺬار ﺁﻧﺎﻧﯽ که از ﺗﻮ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ از ﺣﻀﻮرﺗﻮ ﺑﮕﺮﻳﺰﻧﺪ. 2ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ دود در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد ﭘﺮاکندﻩ ﻣﯽﺷﻮد، همچنان ﺗﻮ اﻳﺸﺎن را ﭘﺮاکندﻩ ﺳﺎز؛ همانگونه که ﻣﻮم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﺗﺶ ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد، همچنان ﺑﮕﺬار ﮔﻨﺎهکاران در ﺣﻀﻮرت ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﻧﺪ. 3 اﻣﺎ ﻧﻴﻜﻮکاران ﺷﺎدی کنند و در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ از ﺷﺎدیﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮﺁورﻧﺪ و ﺧﻮش ﺑﺎﺷﻨﺪ
---------------------------------------------------------------------------------

زبور 69
3از ﺑﺲ ﻣﯽﻧﺎﻟﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩام و ﮔﻠﻮﻳﻢ ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺁﻧﻘﺪر ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻮ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ که ﺗﺎر ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ.
---------------------------------------------------------------------------------

زبور69
9ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ی ﺗﻮ ﺷﻮر و هیجان دارم، از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻮرد ﻣﻼﻣﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪام.
---------------------------------------------------------------------------------

زبور 69
6ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ وارث ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﺧﻮاهند ﺷﺪ و ﺁﻧﺎﻧﯽ که ﺧﺪا را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ، در ﺁن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاهند کرد.
---------------------------------------------------------------------------------

زبور 72
1ای ﺧﺪا، از ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ و ﺧﺎﻧﺪان او ﻋﻨﺎﻳﺖ آﻦ ﺗﺎ او ﺑﺮ ﻗﻮم ﺗﻮ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ و داوری کند و ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن را ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ دادرﺳﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 3 ﺁﻧﮕﺎﻩ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاهد ﺷﺪ. 4 ﺑﺎﺷﺪ که ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﻪ داد ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ﺑﺮﺳﺪ و از ﻓﺮزﻧﺪان ﻓﻘﻴﺮانﺣﻤﺎﻳﺖ کند و ﻇﺎﻟﻤﺎن را ﺳﺮکوب ﻧﻤﺎﻳﺪ. 5ﺑﺎﺷﺪ که ﻗﻮمﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ، ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ که ﻣﺎﻩ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ در ﺁﺳﻤﺎنﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﻮ را ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺮس و اﺣﺘﺮام ﺳﺘﺎﻳﺶکنند. 6 ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﺎ همچون ﺑﺎراﻧﯽ که ﺑﺮ ﮔﻴﺎهانﻣﯽﺑﺎرد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎرﺷﻬﺎﻳﯽ که زﻣﻴﻦ را ﺳﻴﺮاب ﻣﯽکند، ﭘﺮ ﺑﺮکت ﺧﻮاهد ﺑﻮد. 7 در زﻣﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ او، ﻣﺮدم ﺧﺪاﺷﻨﺎس کاﻣﻴﺎب ﺧﻮاهند ﺷﺪ و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ که ﻣﺎﻩﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺻﻠﺢ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاهد ﺑﻮد. 8 داﻣﻨﻪ یﻗﻠﻤﺮو او از درﻳﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ درﻳﺎ و از رود ﻓﺮات ﺗﺎ دورﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ی ﺟﻬﺎن ﺧﻮاهد ﺑﻮد. 9ﺻﺤﺮاﻧﺸﻴﻨﺎن در ﺣﻀﻮرش ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺧﻮاهند آﺮد و دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﺑﺨﺎک ﭘﺎﻳﺶ ﺧﻮاهند اﻓﺘﺎد. 10 ﭘﺎدﺷﺎهان ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ و ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺗﺮﺷﻴﺶ و ﻧﻴﺰ اهاﻟﯽ ﺷﺒﺎ و ﺳﺒﺎ ﺑﺮاﻳﺶ هداﻳﺎ ﺧﻮاهند ﺁورد. 11همه ی ﭘﺎدﺷﺎهان، او را ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺧﻮاهند کرد و ﺗﻤﺎم ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار او ﺧﻮاهند ﺑﻮد. 12 وﻗﺘﯽ ﺷﺨﺺ ﻓﻘﻴﺮ و درﻣﺎﻧﺪﻩ از او کمک ﺑﺨﻮاهد، او را ﺧﻮاهد رهاﻧﻴﺪ. 13 ﺑﺮ اﻓﺮاد ﺿﻌﻴﻒ و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ رﺣﻢ ﺧﻮاهد کرد و اﻳﺸﺎن را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاهد داد. 14 ﺁﻧﻬﺎ را از ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺧﻮاهد رهاﻧﻴﺪ، زﻳﺮا ﺟﺎن ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮای او ﺑﺎ ارزش اﺳﺖ. 15 ﺑﺎﺷﺪ که ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻣﺮدم ﻃﻼی ﺷﺒﺎ ﺑﻪ او هدﻳﻪ دهند. ﻗﻮم او ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮاﻳﺶ دﻋﺎ کنند و او را ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﻨﺪ. 16 ﺳﺮزﻣﻴﻦ او ﭘﺮ از ﻏﻠﻪ ﺷﻮد و کوهستاﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ کوههای ﻟﺒﻨﺎن ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﮔﺮدد. ﺷﻬﺮها همچون ﻣﺰرﻋﻪهای ﭘﺮﻋﻠﻒ، ﺳﺮﺷﺎر از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻮد. 17 ﻧﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻩ هرﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد و ﺗﺎ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﺁوازﻩ ی او ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ. ﺗﻤﺎم ﻗﻮﻣﻬﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺳﻂ او ﺑﺮکت ﺧﻮاهند ﻳﺎﻓﺖ و او را ﺧﻮاهند ﺳﺘﻮد. 18 ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﺧﺪاوﻧﺪ، ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﻴﻞ! ﺗﻨﻬﺎ او ﻗﺎدر اﺳﺖ کارهای ﺑﺰرگ و ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ اﻧﺠﺎم دهد. 19 ﺷﻜﺮ و ﺳﭙﺎس ﺑﺮ ﻧﺎم ﻣﺠﻴﺪ او ﺑﺎد ﺗﺎ اﺑﺪاﻻﺑﺎد! ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ از ﺷﻜﻮﻩ و ﺟﻼل او ﭘﺮ ﺷﻮد. ﺁﻣﻴﻦ! ﺁﻣﻴﻦ!
---------------------------------------------------------------------------------

زبور 130
5 ﻣﻦ ﺑﯽﺻﺒﺮاﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ هستم و ﺑﻪ وﻋﺪﻩای که دادﻩ اﺳﺖ اﻣﻴﺪ ﺑﺴﺘﻪام. 6 ﺁری، ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ هستم ﺑﻴﺶ از کشیکچیانی که ﻣﻨﺘﻈﺮ دﻣﻴﺪن ﺳﭙﻴﺪﻩء ﺻﺒﺢ هستند!
---------------------------------------------------------------------------------

زبور 149
7شمشیر دو دمه در دست ایشان است تا از امتها انتقام بکشد .
---------------------------------------------------------------------------------

اشعیا 2
4ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺑﻴﻦ ﻗﻮمها ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺧﻮاهد داد و ﺁﻧﺎن ﺷﻤﺸﻴﺮهای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺎو ﺁهن و ﻧﻴﺰه های ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻪ ارﻩ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮاهند کرد. ﻗﻮم های دﻧﻴﺎ دﻳﮕﺮ در ﻓﻜﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺨﻮاهند ﺑﻮد.
---------------------------------------------------------------------------------

اشعیا 3
10 ﺑﻪ درﺳﺘﻜﺎران ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ: «ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی ﻧﺼﻴﺐ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاهد ﺷﺪ و از ﺛﻤﺮﻩ ی کارهای ﺧﻮد ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﺧﻮاهید ﺷﺪ.» 11 وﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺪکاران ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ: «وای ﺑﺮﺷﻤﺎ، زﻳﺮا ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻧﺼﻴﺐ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﺰای اﻋﻤﺎﻟﺘﺎن ﺧﻮاهید رﺳﻴﺪ.»
---------------------------------------------------------------------------------

اشعیا 11
3ﺗﻤﺎم ﺧﻮﺷﯽ او در اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاهد ﺑﻮد. او ﺑﺮ اﺳﺎس ﺁﻧﭽﻪ دﻳﺪﻩ ﻳﺎ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد داوری ﻧﺨﻮاهﺪ کرد؛4 ﺑﻠﻜﻪ از ﺣﻖ
ﻓﻘﺮا و ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن دﻓﺎع ﺧﻮاهد کرد و از ﺑﺪکاراﻧﯽ که ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﻇﻠﻢ ﻣﯽکنند اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮاهد ﮔﺮﻓﺖ. 5 او ﺑﺎﻋﺪاﻟﺖ و ﺻﺪاﻗﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﻮاهد کرد. 6در ﺁن زﻣﺎن ﮔﺮگ و ﺑﺮﻩ در کنار هم ﺑﺴﺮ ﺧﻮاهند ﺑﺮد، ﭘﻠﻨﮓ وﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ﺑﺎ هم ﺧﻮاهند ﺧﻮاﺑﻴﺪ، ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﺮ راﻩ ﺧﻮاهد رﻓﺖ؛ و ﻳﮏ آﻮدک ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ هر ﺟﺎ کهﺑﺨﻮاهد، ﺧﻮاهد راﻧﺪ. 7 ﮔﺎو در کنار ﺧﺮس ﺧﻮاهد ﭼﺮﻳﺪ، ﺑﭽﻪ ﺧﺮس و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ در کنار هم ﺧﻮاهند ﺧﻮاﺑﻴﺪ، و ﺷﻴﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎو ﻋﻠﻒ ﺧﻮاهد ﺧﻮرد. 8 ﺑﭽﻪ ی ﺷﻴﺮﺧﻮار در ﻣﻴﺎن ﻣﺎرها، ﺑﺪون ﺧﻄﺮ ﺑﺎزی ﺧﻮاهدکرد؛ و ﻃﻔﻠﯽ که از ﺷﻴﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ دﺳﺖ ﺧﻮدرا داﺧﻞ ﻻﻧﻪ ی اﻓﻌﯽ ﺧﻮاهد کرد ﺑﯽﺁﻧﻜﻪ ﺁﺳﻴﺐ ﺑﺒﻴﻨﺪ.
---------------------------------------------------------------------------------

اشعیا 26
2دروازه ها را ﺑﮕﺸﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ ﻗﻮم ﻋﺎدل و ﺑﺎ اﻳﻤﺎن وارد ﺷﻮﻧﺪ. 3 ای ﺧﺪاوﻧﺪ، ﺗﻮ کساﻧﯽ راکه ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻮکل دارﻧﺪ و در ﻋﺰم ﺧﻮد راﺳﺨﻨﺪ درﺁراﻣﺶ کاﻣﻞ ﻧﮕﺎﻩ ﺧﻮاهی داشت
---------------------------------------------------------------------------------

اشعیا 32
1زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮاهد رﺳﻴﺪ که ﭘﺎدﺷﺎهی ﻋﺎدل ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاهد ﻧﺸﺴﺖ و رهبراﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﺼﺎف ﻣﻤﻠﻜﺖ را ادارﻩ ﺧﻮاهند کرد. 2 هر ﻳﮏ از ﺁﻧﺎن ﭘﻨﺎهگاهی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد و ﻃﻮﻓﺎن ﺧﻮاهد ﺑﻮد. ﺁﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮی ﺁب در ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺧﺸﮏ، و ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻳﻪ ی ﺧﻨﮏ ﻳﮏ ﺻﺨﺮﻩ ی ﺑﺰرگ در زﻣﻴﻦ ﺑﯽﺁب و ﻋﻠﻒﺧﻮاهند ﺑﻮد؛3و ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزهای ﻣﺮدم ﺑﺎز ﻧﮕﻪ ﺧﻮاهند داﺷﺖ. 4 ﺁﻧﺎن ﺑﯽﺣﻮﺻﻠﻪ ﻧﺨﻮاهند ﺑﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﻓﻬﻢ و ﻣﺘﺎﻧﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدمﺳﺨﻦ ﺧﻮاهند ﮔﻔﺖ. 5در ﺁن زﻣﺎن، اﻓﺮاد ﭘﺴﺖ و ﺧﺴﻴﺲ دﻳﮕﺮ ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪ وﻧﺠﻴﺐ ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﻧﺨﻮاهند ﺷﺪ. 6هر که ﺷﺨﺺ ﺑﺪکاری راﺑﺒﻴﻨﺪ، او را ﺧﻮاهد ﺷﻨﺎﺧﺖ و کسی ﻓﺮﻳﺐ ﺁدﻣﻬﺎی رﻳﺎکار را ﻧﺨﻮاهد ﺧﻮرد؛ ﺑﺮ همه ﺁﺷﻜﺎر ﺧﻮاهد ﺷﺪ که ﺳﺨﻨﺎن ﺁﻧﺎن در ﻣﻮرد ﺧﺪاوﻧﺪ دروغ ﺑﻮدﻩ و ﺁﻧﺎن هرﮔﺰ ﺑﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن کمک ﻧﻜﺮدﻩاﻧﺪ7 ﻧﻴﺮﻧﮓ و ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ اﺷﺨﺎص ﺷﺮور و دروﻏﻬﺎﻳﯽ که ﺁﻧﺎن ﺑﺮای ﭘﺎﻳﻤﺎل کردن ﺣﻖ ﻓﻘﻴﺮان در دادﮔﺎﻩ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ، اﻓﺸﺎ ﺧﻮاهد اﺷﺨﺎص ﮔﺮدﻳﺪ. 8 اﻣﺎ ﺧﻮب در ﺣﻖ دﻳﮕﺮان ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ و ﺑﺎﮔﺬﺷﺖ ﺧﻮاهند ﺑﻮد و ﺧﺪا اﻳﺸﺎن را ﺑﺨﺎﻃﺮ کارهای ﺧﻮﺑﺸﺎن ﺑﺮکت ﺧﻮاهد داد
---------------------------------------------------------------------------------

دانیال 12 (زمان آخر)
1آن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ی ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ که ﻟﺒﺎس کتان ﺑﺮﺗﻦ داﺷﺖ، در اداﻣﻪ ی ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﮔﻔﺖ: «در ﺁن زﻣﺎن، ﻓﺮﺷﺘﻪ ی اﻋﻈﻢ، ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ، ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻗﻮم ﺗﻮ ﺑﺮﺧﻮاهد ﺧﺎﺳﺖ. ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺎن دوران ﺳﺨﺘﯽ ﭘﻴﺶ ﺧﻮاهد ﺁﻣﺪ که در ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ، اﻣﺎ هر که از ﻗﻮم ﺗﻮ ﻧﺎﻣﺶ در کتاب ﺧﺪا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، رﺳﺘﮕﺎر ﺧﻮاهد ﺷﺪ. 2 ﺗﻤﺎم ﻣﺮدﮔﺎن زﻧﺪﻩ ﺧﻮاهند ﺷﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽﺟﺎوداﻧﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﻣﺴﺎری و ﺧﻮاری ﺟﺎوداﻧﯽ.

اینجا دقیقا به مساله رجعت اشاره میکند و در قسمت زیر نظر علامه مجلسی در باره رجعت را میخوانیم:
"تمام طائفه شیعه این مسأله را در هر عصرى از علما و راویان پیش از خود روایت كرده‏اند.
من فكر میكنم كه هر كس در موضوع رجعت‏ تردید كند، در منصب امامت ائمه اطهار شك دارد، ولى چون نمى‏تواند آن را در بین مؤمنین اظهار كند، با حیله و نیرنگ بمنظور تخریب دین حنیف اسلام شبهاتى در باره رجعت‏ كه ناشى از ملحدان بى‏دین است القا نموده، و افكار مردم ضعیف الایمان را از اعتقاد بآن منحرف میسازدتمام طائفه شیعه این مسأله را در هر عصرى از علما و راویان پیش از خود روایت كرده‏اند.

من فكر میكنم كه هر كس در موضوع رجعت‏ تردید كند، در منصب امامت ائمه اطهار شك دارد، ولى چون نمى‏تواند آن را در بین مؤمنین اظهار كند، با حیله و نیرنگ بمنظور تخریب دین حنیف اسلام شبهاتى در باره رجعت‏ كه ناشى از ملحدان بى‏دین است القا نموده، و افكار مردم ضعیف الایمان را از اعتقاد بآن منحرف میسازد"(**)
---------------------------------------------------------------------------------

دانیال 12
3 «اﻣﺎ ای داﻧﻴﺎل، ﺗﻮ راﻩ ﺧﻮد را اداﻣﻪ ﺑﺪﻩ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن زﻧﺪﮔﯽات ﻓﺮا رﺳﺪ و ﺑﻴﺎراﻣﯽ. اﻣﺎ ﺑﺪان که در زﻣﺎنﺁﺧﺮ زﻧﺪﻩ ﺧﻮاهی ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺎداش ﺧﻮد را ﺑﮕﻴﺮی
مجدادا اشاره به رجعت شده است
---------------------------------------------------------------------------------

میکاه 4 (صلح جهانی)
3 ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻴﺎن ﻗﻮمها داوری ﺧﻮاهد کرد و ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺑﺰرگ در ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎی دور دﺳﺖ ﭘﺎﻳﺎن ﺧﻮاهد ﺑﺨﺸﻴﺪ. اﻳﺸﺎن ﺷﻤﺸﻴﺮها و ﻧﻴﺰﻩ های ﺧﻮد را درهم ﺷﻜﺴﺘﻪ، از ﺁﻧﻬﺎ ﮔﺎوﺁهن و ارﻩ ﺧﻮاهند ﺳﺎﺧﺖ. دوﻟﺘﻬﺎ دﻳﮕﺮ ﺑﺠﺎن هم ﻧﺨﻮاهند اﻓﺘﺎد و ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺁﻣﺎدﻩ ﻧﺨﻮاهند کرد. 4 هر کس در ﺧﺎﻧﻪ ی ﺧﻮد در ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﻴﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاهد کرد، زﻳﺮا ﭼﻴﺰی که ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮس ﺷﻮد وﺟﻮد ﻧﺨﻮاهد داﺷﺖ. اﻳﻦ وﻋﺪﻩ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل دادﻩ اﺳﺖ. 5 ﻗﻮم های ﺟﻬﺎن ﺧﺪاﻳﺎن ﺧﻮد را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽکنند و از ﺁﻧﻬﺎ ﭘﻴﺮوی ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، وﻟﯽ ﻣﺎ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ، ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻋﺒﺎدت ﺧﻮاهیم کرد و از او ﭘﻴﺮوی ﺧﻮاهیم ﻧﻤﻮد.
---------------------------------------------------------------------------------

حیقوق 2
3تا5 اگر چه تاخیر نماید، برایش منتظر باش زیراکه البته خواهد آمد و درنگ نخواهد نمود... بلکه جمیع امت ها را نزد خود جمع می کند و تمامی قوم ها را برای خویشتن فراهم می آورد.

در عیون الاخبار ج 1 ص 134آمده است حضرت حیقوق نبی که در تویسرکان مدفون است از منتظران سرسخت حضرت حجت بوده و شعار دائمش "الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم " بوده است . ایشان در کتاب خود که شامل سه باب است با مضامینی واضح به رستگاری مومنین و بعثت حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) به عنوان خاتم النبین بشارت می دهند.امام رضا (علیه السلام) نیز در مجلس مامون از جاثِلیق که ازعلما و بزرگان قوم یهود بوده است، سوال می فرمایند: آیا سخن او را درباره ظهور حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) در تورات دیده ای؟ گفت آری و تصدیق می کنم.گفتنی است پیکر مطهر آن نبی بزرگ و منتظر حضرت صاحب الزمان (عج) به شکلی معجزه آسا در سال ۱۳۷۲ (ه.ش) در جریان حفری های چند تن یهودی در مرقد مطهرشان در تویسرکان سالم نمایان شد.(***)
---------------------------------------------------------------------------------

زکریا-2
ﻓﺮﺷﺘﻪای که ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽکرد، ﻣﺮا ﻣﺜﻞ ﺷﺨﺼﯽ که ﺧﻮاﺑﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻴﺪار کرد . 2ﺳﭙﺲاز ﻣﻦ ﭘﺮﺳﻴﺪ: «ﭼﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﯽ؟»ﺟﻮاب دادم: «ﭼﺮاﻏﺪاﻧﯽ از ﻃﻼ ﻣﯽﺑﻴﻨﻢ که هفتﭼﺮاغ دارد و ﺑﺮ ﺳﺮ ﺁن روﻏن ﺪاﻧﯽ هﺴﺖ که ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ هفت ﻟﻮﻟﻪای که ﺑﻪ ﺁن ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﺮاﻏﻬﺎ روﻏﻦ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ. 3همچنین دو درﺧﺖ زﻳﺘﻮن ﻣﯽﺑﻴﻨﻢ که ﻳﻜﯽ در ﻃﺮف راﺳﺖ و دﻳﮕﺮی در ﻃﺮف ﭼﭗ ﭼﺮاﻏﺪانﻗﺮار دارد.» 4ﺳﭙﺲ از ﻓﺮﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪم: «ای ﺳﺮورم اﻳﻨﻬﺎ ﭼﻴﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﯽ دارﻧﺪ؟»5ﮔﻔﺖ: «ﻧﻤﯽداﻧﯽ؟» ﮔﻔﺘﻢ: «ﻧﻪ، ﻧﻤﯽداﻧﻢ.» 10 ﮔﻔﺖ: «اﻳﻦ هفت ﭼﺮاغ ﻧﺸﺎﻧﻪای هستند از ﭼﺸﻤﺎنﺧﺪاوﻧﺪ که همه ﺟﺎی دﻧﻴﺎ را زﻳﺮ ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ.» 11ﺳﭙﺲ ﭘﺮﺳﻴﺪم: «ﺁن دو درﺧﺖ زﻳﺘﻮن دو ﻃﺮف ﭼﺮاﻏﺪان12و ﺁن دو ﺷﺎﺧﻪء زﻳﺘﻮن کنار دو ﻟﻮﻟﻪء ﻃﻼ که از ﺁﻧﻬﺎ روﻏﻦ ﻣﯽرﻳﺰد، ﭼﻪ هستند؟»13 ﮔﻔﺖ: «ﻧﻤﯽداﻧﯽ؟» ﮔﻔﺘﻢ: «ﻧﻪ، ﻧﻤﯽداﻧﻢ.» 14 ﺁﻧﮕﺎﻩ او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ: «ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ی دو ﻣﺮدی هستند که ﺧﺪاوﻧﺪ، ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن، ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ وﻣﺴﺢ کردﻩ ﺗﺎ او را ﺧﺪﻣﺖ کنند.»

در این قسمت مستقیما به نزول حضرت عیسی (ع) و حضرت مهدی (ع) اشاره میکند و از این دست مطالب کمتر در کتاب مقدس شاهد هستیم

---------------------------------------------------------------------------------

زکریا 9
9«ای ﻗﻮم ﻣﻦ، ﺷﺎدی کنید و از ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮﺁورﻳﺪ، ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎهتان ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺁﻳﺪ! او ﻧﺠﺎت دهندﻩ ای ﭘﻴﺮوزﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻓﺮوﺗﻨﯽ، ﻣﯽﺁﻳﺪ! 10 ﻣﻦ اﺳﺒﻬﺎ و ﻋﺮاﺑﻪهای ﺟﻨﮕﯽ ﺷﻤﺎ را از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاهم ﮔﺮﻓﺖ، و کماﻧﻬﺎی ﺟﻨﮕﯽﺗﺎن ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺧﻮاهند ﺷﺪ، زﻳﺮا ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺷﻤﺎ در ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎم ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺻﻠﺢ ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاهد کرد. ﻗﻠﻤﺮو ﺣﻜﻮﻣﺖ او از درﻳﺎ ﺗﺎ درﻳﺎ و از رود ﻓﺮات ﺗﺎ دورﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ی زﻣﻴﻦ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد. 11 ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﻬﺪی که ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﻢ و ﺁن را ﺑﺎ ﺧﻮن ﻣﻬﺮ کردم، اﺳﻴﺮان ﺷﻤﺎ را از ﭼﺎﻩ هلاکت ﺧﻮاهم رهاﻧﻴﺪ. 12 ای اﺳﻴﺮاﻧﯽ که در اﻧﺘﻈﺎر ﺁزادی هستید، ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﻣﻦ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدﻳﺪ. اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﻮل ﻣﯽدهم کهﺳﺨﺘﻴﻬﺎﻳﯽ را که کشیدﻩ اﻳﺪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺒﺮان کنم!

پینوشت:
*: مقاله مهدی موعود در تورات استاد رائفی پور
** : کتاب مهدی موعود (جلد 51 بحار الانوار ) ص1228
*** : مقاله مهدی موعود در تورات استاد رائفی پور

نویسنده مقاله: بنده حقیر
[ جمعه 16 تیر 1391 ] [ ساعت 20 و 21 دقیقه و 56 ثانیه ] [ hsmoa ]
کلیه حقوق این وبلاگ متعلق به فراماسونری نقشه شیطان می باشد

درباره وبلاگ

نویسندگان
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب